C-län, Tegelsmora sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Tegelsmora. Sn i Olands hd, Upsala län, en vidsträckt slätt från Vendelssjön i s. till sjön Strömmaren i n. Jernvägen Upsala---Gefle går genom sn och har på gränserna stationerna Vendel, Örbyhus och Tobo, hvilka alla äro post- och telegrafstationer, de två senare ha äfven skjutsinrättningar. Från Örbyhus utgår en bana till Dannemora och Harg. För sn uppgifves 0,976 qv.-mil, hvaraf land 0,914 eller 21,148 tnld, 49 1/4 mtl, 1,300 inv., 653,960 kr. fastighetsvärde. Stora skogsmarker och vidsträckta mossar fylla ytan, särskildt i ö. och n., medan den odlade bygden är att finna i mellersta och s. v. delen af sn. Kyrkobyn ligger 1/3 mil n. om Örbyhus och lika långt ö. om Tobo. Förnämsta godset är Tobo bruk, som ingår i Löfsta fideikommiss; några hemman tillhöra godset Örbyhus i annan s. Bönehus. Sn utgör ett till Löfsta patronelt pastorat af 3 kl. i Upsala stift.