C-län, Ekeby sn, Gillinge

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Gillinge i Upsala län. By i Ekeby sn, Olands hd, nära kyrkobyn. Tillhör Fornbro under Gimo bruk.

Ekeby i Upsala län, Olands hd. Sn i östra Upland kring Olandsån vid Stockholms läns gräns, hvilken delvis bildas af sjön Vällen, som tränger fram i ö. delen af sn, omgifven af kärrtrakter och skog. Den mindre, vestra delen, der landsvägar från Gimo jernvägsstation, i n. grannsn, löpa på ömse sidor om ån mot v. och s., har den odlade bygden. 0,700 qv.-mil, hvaraf land 0,649 eller 15,020 tnld, 49 ¾ mtl, 1,241 inv., 603,900 kr. fastighetsvärde. Under Gimo bruk lyda 8 1/6 mtl. Af Ekeby by tillhör ½ mtl Upsala akademi. Sn bildar med annexet Bladåker ett konsist. pastorat, 2 kl., i Upsala stift.