N-län, Onsala sn, Norra Staregården

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Staregården. By i Onsala sn, Fjäre hd, Hallands län, delvis vid Kongsbackafjorden af Kattegatt. En större gård omfattar Staregården 1 mtl, Apelröd ½, Bränna 1/3, Håkulla 5/24, tills. 2 1/24 mtl, tax. 22,600 kr., qvarn 10,000 kr. En annan qvarn är tax. 8,000 kr

Onsala. Sn i Fjäre hd, Hallands län, en halfö i Kattegatt, på ö. sidan sköljd af Kongsbackafjorden. (Halfön omfattar egentligen äfven den nordligare sn Vallda.) 0,442 qv.-mil eller 10,241 tnld, 94 ½ mtl, 3,031 invånare, 1,065,900 kr. fastighetsvärde. Ytan är bergig, i synnerhet på de starkt inskurna s. och v kusterna, hvaremot mellersta och ö. delarne merendels ha odlad mark. Vid Kongsbackafjorden ligger Onsala by, 1,4 mil s. v. om Kongsbacka och 4 mil från Göteborg, med postexpedition, telegraf- och lotsstation, högre folkskola m.m.; något sydligare märkas Skällareds gästgifvaregård och Gottskärs hamn och nya badanstalt. Bland andra hamnar må nämnas Råö på s.v. kusten, der kustångbåtarne inlöpa, i Öckerö sund. Talrika till betesmarker använda öar och holmar omgifva halfön; märkligast äro Malön, med räddningsanstalt för skeppsbrutna, och den långt i s. belägna Nidingen, med fyr. Befolkningen idkar jemte jordbruket äfven fiske samt framför alt sjöfart. En mängd vackra gårdar tillhöra sjöfarande. Nämnvärda jordegendomar äro Bassås, Staregården, Rösan och Runsås. Sn utgör ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

KOD: 046138414000004