W-län, Elfdalen sn, Dysberg

Evertsbergs Skriftelag

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Dysberg. By i Elfdalens sn och tg, Kopparbergs län, nära Evertsbergs kapell.

Elfdalen i Kopparbergs län. Sn och tg i Österdalarne kring Österdalelfvens mellersta lopp, i n. gränsande till Herjeådalen, för öfrigt till Dalsocknar: Våmhus i ö., Mora och Venjan i s., Transtrand i v. - ett stort område om 21,981 qv.-mil, hvaraf fast land 21,304 eller 493,035 tnld, 25 7/8 mtl, 4,208 inv. (deraf Evertsbergs kapell 583), 621,250 kr. fastighetsvärde. Utom Österdalelfven märkas hennes ö. tillflöde Rotelfven, längst i v. Vanån; byarne ligga dock nästan alla vid den förstnämnda. Elfdalen är för öfrigt mest bergstrakt med betydlig skogsrikedom (Ö. och V. kronoparkerna äro tills. tax. 100,000 kr.). Jorden är mager och ehuru de vidsträckta trakternas betesmarker vid talrika fäbodar gynna boskapsskötseln, måste dock den talrika befolkningen vända sig till skogsarbete, sysselsättning vid Elfdalens porfyrverk och sns andra verk, såsom Långeds bruk och andra smärre manufakturverk, samt, ej minst, till hemslöjd och kringresande med slöjdalstren, såväl som vandra till andra landskap som gårdfarihandlare eller för att der vinna arbete. Slöjden omfattar mest väfskedar, laggkärl och liknande trävaror, vidare, liar, ståltråd o. dyl. Folket bär »nationaldrägt» och har bevarat det gamla språket i egen dialekt. Bland de historiska minnena står främst den s. k. eröfringen från Norge af byarne Särna, Heden och Idre under Elfdalens komminister Daniel Buscovius 1644. Evertsbergs underlydande kapell ligger s.v. om kyrkobyn och Österdalelfven. Poststation finnes i Elfdalen, gästgifverier i Garberg, Elfdalen och Åsen, alla vid vägen upp mot Särna. Skjutsen från Elfdalens kyrkoby lemnas till Evertsberg 1,3 mil, Garberg 1,7 och Åsen 1,4 mil. Tingshus i kyrkobyn. Sn utgör med kapellförslgn ett konsist. pastorat, 2 kl., i Vesterås stift. Elfdalens porfyrverk ligger vid byn Näset n.o. om kyrkobyn nära Rotelfvens förening med Österdalelfven i en storartad bergstrakt. Bortåt hundra arbetare äro sysselsatta vid detta för sina vackra arbeten bekanta, nu enskild person tillhöriga verk, hvars materiel hemtas i närliggande stenbrott (Byggnadernes tax.-v. 10,000 kr.).