Stockholms län, Solna sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Solna i Stockholms län. Sn i Danderyds skplg, på n. sidan af Stockholms stad, omgifven i ö. af Edsviken och Brunnsviken, hvilka sammanhänga med Lilla Värtan af Östersjön, och i s. och v. af de från Mälaren inträngande Karlbergsviken, Ulfsundafjärden och Bällstaviken. Vid s. gränsen kommer jernvägen från Stockholm och grenar sig der vid Karlberg och Tomteboda åt Vesterås med station vid Sundbyberg; åt Upsala, med station vid Järfva, åt Värtan med station vid Norrtull. För sn uppgifves: 0,178 qv.-mil, hvaraf land 0,162 eller 3,754 tnld, 17 ¾ mtl, 2,712 inv., 3,068,300 kr. fastighetsvärde. Marken är än jemn och odlad, än bergig och skogbevuxen. Vid slotten och många egendomar finnas betydliga parker och planteringar. Grannskapet till Stockholm är af största betydelse, och på grund af de täta förbindelserna (ångbåtar och omnibusar jemte jernvägarne) samt sjelfva läget har Solna starkare samband med Stockholm, än någon annan kommun eger. Vid Sundbyberg uppvexer ett slags förstad till hufvudstaden, och stadens vidsträckta kyrkogårdar ligga på denna sns område; nära dessa och Karlberg ligger kyrkan. Bland Solnas rikedom på välbygda ställen framstå särskildt de kungliga slotten Ulriksdal, Haga och Karlberg; statsegendomar äro äfven Jerfva, Stallmästaregården, Ingenting och flere andra; bland enskilda må nämnas Hufvudsta, Frösunda, Bergshamra, Alby. Några industriella anläggningar finnas äfven. Sn bildar med Ulriksdals och Karlbergs slottskapell ett patronelt-regalt pastorat af 1 kl. i Upsala stift.