C-län, Löfsta sn, Österlöfsta, Idmundbo

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Idmundbo. By i Löfsta sn, Olands hd, Upsala län, nära gränsen till Stockholms län.

Löfsta i Upsala län, Olands hd (Öster-Löfsta). Sn i nordöstligaste Upland vid Bottniska viken, som på n. sidan intränger med Vesslandsfjärden och i hvilken Strömmarån mynnar, hvaremot den östligare Risforsån flyter till Öregrundsgrepen. 2,413 qv.-mil, hvaraf land 2,209 eller 51,122 tnld, 76 5/12 mtl, 3,760 inv., 1,457,300 kr. fastighetsvärde. Det vidsträckta området, som kan anses utgöra en fortsättning af Upsalaslätten, är skogsbygd med betydliga mossar, kärr och sjöar. Bland de senare märkas Finnsjön och Strömaren i s. Öppen odlad bygd förekommer nästan blott vid Strömmarån samt vid Löfsta bruk. Flere öar och skär i Vesslandsfjärden räknas till denna sn. Näringarne äro jord-, skogs- och bergsbruk samt något fiske och sjöfart. Sn upptages till största delen af Löfsta bruk (se nedan), hvarjemte märkas Skerplinge by med tingsställe och gästgifvaregård, Håkansbo gästgifvaregård och det under Örbyhus lydande Hillebola. Sn, som har 2 skolhus, bildar med Löfsta bruksförslg ett till egaren af Löfsta bruk patronelt pastorat af 2 kl. i Upsala stift. -Medan sns flesta byar äfvensom Löfsta kyrka ligga vid Strömmarån, ligger fideikommisset Löfsta (Leufsta) med sin hufvudgård Löfsta bruk ö. derom vid Risforsån, äfven kallad Löfstaån eller Forsmarksån, 2,5 mil n.o. om Tobo jernvägsstation. Löfsta bruk anlades i slutet af 1500-talet och är efter rysk ödeläggelse 1719 bebygdt som en mindre stad; manbyggnaden är betydlig och omgifves af park och trädgård. Här märkes poststationen Leufsta bruk, vidare apotek och läkarestation, värdshus, handelsbodar och handtverkerier m. m. Fideikommisset, hvars innehafvare är frih. De Geer till Löfsta och hvilket medför patronaträtt till Löfsta pastorat, omfattar i denna sn: Borgen ½ mtl, Bystaden 1/8, Elinge 4 5/24, Frosäter 9 2/3, Fälandbo ½, Grönö 5/8, Ingarsbo 1/4, Idmundbo 1/8, Larsbo 1/4, Nymnden ½, Skerplinge 3 1/4, Målsten 1/4, Sund 1, Valnäs 1½, Österänge 1 3/8, Erdmundbo 1, Åkerby 3 941/1320, Gåvastbo ½, Giboda 2, Ingstabo 1/12, Lindberg 1/8, Slarsbo ½, Skärsätra 2, Randesbo 1/8, Sillboda ½, tills. nära 35 mtl, tax. 535,700 kr., frälseränta 12,400 kr. samt Löfsta jernbruk med 3 hamrar och 6 smälthärdar, tax. 192,000 kr., kalkugn 100 kr., två qvarnar 11,000 kr., såg 5,000 kr., Åkerby qvarn 3,500 kr. och brännstålsugn 5,000 kr. samt Skerplinge qvarn 3,500 kr., såg 1,500 kr., tegelbruk 2,500 kr., mejeri 1,000 kr. eller alt 833,200 kr.; i Hållnäs sn: Barknåre 1 1/4 mtl, Böle ½, Edsätra 1 1/4, Edvalla 1 7/8, Edskär 1/8, Griggebo 1/12, Göksnåre 2 ½, Hållen 1 7/12, Julön 1/4, Kärfven 1, Kuggböle 1/4, Kårbo 1/4, Lönnö 1, Magön 1/8, Malen ½, Norrfinnbo 1/8, Näsmo 1/8, Olarsbo 1/8, Pålsbo ½, Rångsön 1/8, Segerbo ½, Sikhjelma 1 1/4, Skaten 1/8, Stenmo 1/8, Storboda 1/8, Vafd 1, Vedlösa 1/8, Åddeboda 1/4, Åsmundbo 1/8, Årböle 1/8, Ängskär 1/8, Ängsvreta 5/6 och Önsbo ½, tills. 18 3/4 mtl, tax. 290,400 kr. samt byggnader vid Ängskär 5,000 kr. och frälseränta 34,000 kr. eller alt 329,400 kr.; i Tegelsmora sn: Tobo bruk med underlydande tills. tax. 307,000 kr.; i Tierps sn: Rufvelbo 1 mtl tax. 10,400 kr.; i Vendels sn: Bol 1/8 mtl, Smedby 1, Exarby 1 1/8, Fogelbo ½, Karby 3 ½, Ekeby 1/3, Burunge 5, tills. 11 7/12 mtl, tax. 146,900 kr., frälseräntor 54,000 kr.; i Vesslands sn: Karlholms bruk med underlydande tills. tax. 266,800 kr.; i Elfkarleby sn: Berget 1 mtl, Fårskär 2, Gårdskär 3 1/4, Tisboda 1, Östanå 1 ½, tills. 8 3/4 mtl tax. 65,800 kr.; i Danmarks sn: Krisslinge park, tax. 1,500 kr. och Vedyxa ½ mtl 3,700 kr.; i Rasbo sn: Frötuna med underlydande tills. 26 7/8 mtl, tax. 479,000 kr.; i Viksta sn: Risby 1mtl, tax 7,200 kr.; alt detta 2,504,900 kr.; vidare 7500/33300 af Dannemora grufvor och hemman inom Dannemora och Films snr; i Stockholms län, Vallentuna och Sollentuna hd, Hammarby och Eds snr: Väsby, tax. 122,500 kr. Härtill komma hus i Stockholm och i Upsala.