O-län, Uddevalla

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Uddevalla. Stad i Göteborgs och Bohus län vid innersta viken af Byfjörden, som utgör en fortsättning af Hafstens- och andra fjordar af Kattegatt. Här mynnar Uddevallaån, ett mindre vattendrag, som utgör afloppet från den i s.v., på gränsen af Bohus län och Vestergötland belägna Örsjön. Staden är ändpungt för den 8,7 mil långa jernvägen från Herrljunga (på V. stambanan), hvilken 2,3 mil österut vid Öxnered korsas af Bergslagernas jernväg. Uddevalla nämnes redan under medeltiden och än mera under tiden för de svensk- morsk- danska krigen, hvilka ofta härjade staden, som dock efter hand blomstrade upp. Särskildt under 1700 talet hade staden liflig rörelse som utskeppningsort för vermländska jernprodukter och än mera i följd af sillfisket och sin privilegierade trävaruindustri vid Örekilselfven. I vårt århundrade drabbades staden dock af en förfärlig eldsvåda 1806, öppnandet af Trollhätte kanal minskade betydligt handeln och sillfisket aftog, men den härigenom åstadkomna tillbakagången har under de senare årtiondena vikit för bättre förhållanden, beroende till stor del på de goda samfärdsmedeln. Handeln är numera ansenlig liksom ock