T-län, Lerbäcks sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Lerbäck i Örebro län. Sn i Kumla hd, från sjön Tisaren i n. till Storsjön och Östergötlands gräns i s., kring jernvägen Hallsberg-Motala-Mjölby, som inom sn har stationerna Åsbro, Skyllberg och Mariedam, hvilka äfven äro post- och telegrafstationer, samt hållplatsen Lerbäck. 2,759 qv.-mil, hvaraf land 2,525 eller 58,427 tnld, 48 17/24 mtl, 6,706 inv., 2,912,400 kr. fastighetsvärde. Högt liggande, skogbevuxet och bergigt område med svagt jordbruk. Näringarne äro hufvudsakligen bergs- och skogsbruk, hvarjemte smide, isynnerhet lie- och nubb-smide, är en allmän binäring. Större egendomar äro Skyllbergs bruk, Mariedam med Trehörningens masugn, Estaboda med Vissboda (hvilka egas under Skogaholm), Lund med Isåsens betydliga zinkgrufvor, tillhöriga Åmmebergs bolag. Dessutom märkas: Estabo (Åsbrohammars), Emmafors, Sandbackens, Klysna och Emma manufakturverk, Svaldre masugn, vidare större och mindre sågverk och qvarnar vid flere af desse samt andra ställen. Vid Lerbäcks by hålles marknad i April. Från dervarande gästgifvaregård skjutsas till Askersund 1,5 mil, Hallsberg 1,5, Mariedam 1,4 och Vretstorp 2,1 mil. Jernvägshållplatsen Lerbäck ligger 0,5 mil från Åsbo och 0,3 från Skyllbergs station. Inom sn finnas 5 skolhus och 3 bönhus. Sn utgör ett pastorat af 3 kl. i Strengnäs stift, hittills patronelt under slägten Burenstam såsom egare af Skyllberg (som numera eges af ett aktie bolag).