C-län, Tensta sn, Fäboda

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Tensta i Upsala län. Sn i Norunda hd, kring Fyrisån och hennes tillflöde Vendelsån; en frånskild mindre del ligger längre i n. o. omgifven af Lena och Rasbokils snr. 0,896 qv.-mil, hvaraf land 0,883 eller 20,426 tnld, 62 1/8 mtl, 1,356 inv., 1,072,700 kr. fastighetsvärde. (Häraf räknas ½ mtl i civilt hänseende till Dannemora sn.) Marken är i allmänhet jemn; vid de båda åarne ligga två af skog skilda bygder, liksom sn för öfrigt har ganska mycken skog. Upsala---Gefle jernväg löper nära Fyrisån och har hållplatsen Skyttorp ute i skogen. Kyrkobyn ligger vid Vendelsån, omkring ½ mil från Vattholma jernvägsstation. Vid Fyrisån märkes godset Salsta, som upptager öfver 13 mtl; under Upsala akademi egas 5 1/4 mtl; under Sätuna i Björklinge sn lyda Fasmo m. m. 12 ½ mtl. Verken äro Salsta tegelbruk samt Gropens och Järsta stora qvarnverk och sågar. Sn utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift. Postadressen är Vattholma.