BD-län, Nederluleå sn och ting

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Nederluleå. Sn och tg i Norrbottens län, kring Luleelfs nedre lopp och kring Luleå stad samt utmed Bottniska viken, i s. gränsande till Piteå landsförslg, i v. till Öfverluleå sn och i n. till Råneå sn. 10,348 qv.-mil, hvaraf land 9,316 eller 215,599 tnld, 102 11/24 mtl, 9,928 inv., 4,597,051 kr. fastighetsvärde. Kusten är starkt inskuren och sn liknar snarast en skärgård, helst många fjärdar och den här insjölika Luleelf visa betydliga vattenytor i det inre; många öar ligga utanför fastlandet, ytterst Rökallen med fyr. Byarne ligga mest vid hafvet, Luleelf, den n. derom befintliga Persöfjärden och den i s. uppträdande Alån. Skogsområdet är högst betydligt, den odlade marken deremot ringa, men flerestädes bördig. Verken äro Selets betydliga jernbruk med såg. Altappens stora sågverk, Sunnerby bränneri, flere qvarnar och åtskilliga ansenliga laxfisken. På öarna förkomma flere fiskelägen. Kyrkobyn ligger nära Luleelf och kustlandsvägen, 1 mil ofvan Luleå stad och på den plats, der Luleå gamla stad, såsom byn ännu kallas, till en början var belägen. Poststationen kallas Nederluleå, gästgifvaregården Luleå gamla stad, hvarifrån befodras till Luleå 1 mil, Gäddvik 0,6, Säfvast 1,2 och Persö 1,8 mil. Sn har hittills varit moderförslg och med Luleå stadsförslg bildat ett regalt pastorat af 1 kl. i Hernösands stift, men skall ensam utgöra ett pastorat.
KOD: 046258003000