N-län, Kungsbacka

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Kongsbacka. (Kungsbacka.) Stad i Hallands län vid Kongsbackaån, nära ¼ mil ofvan hennes utlopp i Kongsbackafjorden af Kattegatt. Ångbåtsförbindelse eger rum från stadens hamn med Göteborg och kusthamnar, hvarjemte stora kustlandsvägen går genom staden. Afståndet (landsvägen) från Göteborg är 2,6 mil, från Varberg 6 och från Halmstad 11,7 mil. Känd som köpstad under medeltiden, har platsen dock aldrig varit betydlig och den är nu med 646 invånare den 86:e bland landets städer. Rörelsen är hufvudsakligen trävaruhandel. Stadens område, 1½ mtl, utgör 308 tnld; hela fastighetsvärdet är blott 568,050 kr. Efter en allmän brand 1846 är staden ganska väl bygd. Af allmänna inrättningar förekomma: postexpedition, telegrafstation, tullkammare, gästgifvaregård, bankkontor och sparbank, pedagogi m. m. Marknad hålles i April och Oktober. Skjuts lemnas till Kärra 1,8 mil, Öxared 1,8, Åsa 1,7 och Skällared 1,4 mil. Den lilla platsen har magistrat och stadsfullmäktige. I kyrkligt hänseende bildar stadsförslgn med annexsocknen Hanhals ett regalt pastorat af 3 kl. i Göteborgs stift.

KOD: 0461384