C-län, Skuttunge sn, Askarbäck

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Askarbäck i Upsala län, Bälinge hd. By i Skuttunge sn. Bo rote.

Skuttunge. Sn i Bälinge hd, Uppsala län, 1 ½ mil nordvestut från Upsala. 0,687 qv.-mil, hvaraf land 0,683 eller 15,804 tnld, 62 19/32 mtl, 1,125 inv., 669,766 kr. fastighetsvärde. Marken är jemn och odlad, hufvudsakligen på ö. sidan, der kyrkan ligger vid Fyrisåns tillflöde Björklingeån, medan mellersta och vestra samt i synnerhet en frånskild nordvestlig del vid den (numera dock betydligt invallade) sjön Temnaren äro vidsträckta, ofta sanka skogstrakter. Under Kipplingeberg lyda 11¼ mtl, under Upsala akademi nära lika mycket, och några hemman egas af staten. I Skuttunge by är ¾ mtl ett indr. militieboställe och 1 mtl tillhör Danviks hospital. Sn utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift. Som postadress uppgifves Upsala.