C-län, Björklinge sn, Sätuna rote, Malmen

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Björklinge. Sn i Norunda hd, Upsala län, vid Björklingeån, en biflod till Fyrisån; sjön Temnaren är gräns i nordvest. Landsvägen Upsala-Gefle löper genom hela sn, liknämnda jernvägen vida östligare; Vattholma på 1,3 mils afstånd är närmsta stationen. 0,900 qv.-mil, hvaraf land 0,830 eller 19,209 tnld, 72 7/24 mtl, 1,357 inv., 1,214,600 kr. fastighetsvärde. Temligen jemn mark med skog och kärr, så i synnerhet hela n.v. delen; mellersta och s. delarne odlade. Nämnvärda sjöar äro Temnaren, Velången, Vissjön och Långsjön, alla i n.v., n. ovh ö. gränserna. Omkring halfva sn tillhör herregårdar; de största äro Sätuna och Sandbro. Björklinge by har poststation, vid det nordligare belägna Läby finnas tingställe och gästgifvaregård. Sn har 2 skolhus och bildar ett konsist. pastorat, 3 kl. 1 7/8 mtl af denna ofvan angifna sn här i kyrkligt hänseende till Harbo sn af Vestmanlands län.