C-län, Hållnäs sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Hållnäs. Sn i Olands hd, Upsala län, bestående af Uplands nordöstligaste hörn vid Bottniska viken, hvilken intränger med talrika vikar och i allmänhet här har en smal skärgård af holmar. 2,058 qv.-mil, hvaraf land 2,004 eller 46,374 tnld, 36 mtl, 2,932 inv., 599,100 kr. fastighetsvärde. Den vidsträckta ytan är en enda, lågt liggande skogstrakt, rik på kärr och andra vattendrag, delvis bergig; de små odlade bygderna äro mycket spridda. Mer än halfva sn tillhör Löfsta fideikommiss ("Leufsta bruk" i s.v. grannsn, med liknämd poststation). Näringarne äro jord- och skogsbruk, fiske samt arbete vid och för Löfsta, som äfven eger patronatsrätten till sn, hvilken bildar ett pastorat af 3 kl. i Upsala stift. 5 skolhus.