C-län, Tierp sn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Tierp. Sn i Örbyhus hd, Upsala län, kring Temnareån, begränsad i s.v. och v. af Temnaresjön och Vestmanlands län och i n. med en flik nående Dalelfven, i ö. sjön Strömaren. Jernvägen Upsala-- Gefle går genom sns n.ö. del och har der på ½ mils afstånd från kyrkobyn stationen Tierp, som äfven är post-, telegraf- och särskild skjutsstation, 5,7 mil från Upsala och 4,9 från Gefle. För sn uppgifves 3,278 qv.- mil, hvaraf land 3,064 eller 70,919 tnld, 172 3/8 mtl, 6,157 inv., 2,591,450 kr. fastighetsvärde. Denna mycket betydande sn är en slätt, i hvilken bygden sträcker sig från n. till s. hufvudsakligen utmed Temnareån, medan stora skogsområden med sanka ställen fylla ö. och v. sidorna, der äfven bergländig mark förekommer. Den stora sandåsen (Upsalaåsen) stryker fram här. Inom sn finnas 11 skolhus, apotek, läkarestation, gästgifvaregården och tingsstället Yfre, de senare mest vid Temnareån liksom sns stora egendomar, nemligen Ullfors med Odensfors och Fors samt jernbruk, qvarnar och sågar; vidare Styngsberg. Under Söderfors i annan sn lyda öfver 21 mtl. Staten eger tills. 4 mtl, tax. 43,600 kr. Slutligen böra nämnas Husby qvarn och såg, flere tegelbruk och andra smärre verk samt, i en frånskild nordlig del vid Dalelfven: Mehede jernvägshållstation och skjutsanstalt. Sn utgör ett regalt pastorat af 1 kl. i Upsala stift. -- Tierps tg omfattar sn samt länets delar af Söderfors och Östervåla snr.