Stockholms län, Närtuna sn och rote, Nestorgården

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Närtuna. Sn i Långhundra hd, Stockholms län, nära 2 mil n.o. om Märsta jernvägsstation på N. stambanan. På ö. sidan intränger sjön Sparren, hvilken, liksom sns smärre sjöar, bland dem Hederviken i v., afrinner till Åkersån och Trälhafvet. 0,470 qv.-mil, hvaraf land 0,439 eller 10,160 tnld, 47 3/4 mtl, 1,107 inv., 831,582 kr. fastighetsvärde. Den bästa åkerjorden ligger i v. och s.v., hvaremot ö. delen är mera bergig och skogbevuxen; sanka marker förekomma flerestädes, såsom vid Hederviken, der kyrkobyn med Närtuna poststation är belägen. Upsala akademi eger sammanräknadt 9 mtl. Bland egendomarne märkes Braheberg, bland verken Malmby såg, Berga tegelbruk, Högbro bryggeri och qvarn samt Fiskeså qvarn. Sn bildar med annexet Gottröra ett regalt pastorat af 2 kl. i Upsala stift.