K-län, Karlshamn

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Karlshamn i Blekinge län. Stad vid Mieåns utlopp i den lilla Karlshamnsfjärden af Östersjön och vid ändpunkten för den 7,3 mil långa Karlshamn-Vislanda jernväg. Hamnen och handelsplatsen Bodekull erhöll år 1664 stadsrättigheter och dervid namnet Karlshamn. Den ganska raskt uppblomstrande staden led mycket af krigen i Karl XI:s och Karl XII:s tid, pesten 1711 och eldsvådor, men har alt jemt gått framåt, om än ej så raskt, som flere andra. Folkmängden uppgår till 6,438 personer, i hvilket hänseende staden är den 25:e i riket. Området utgör 2,261 tnld, jorden är satt i 2 mtl, fastighetsvärdet uppgår till 3,859,040 kr. (deraf blott 28,000 kr. för jorden). Karlshamn, vackert beläget vid sjön mellan berg och löfskog, är regelbundet och ganska väl bebygdt; torget och andra ställen prydas af lummiga planteringar. Den lifliga ångbåtstrafiken med kusthamnarne till Stockholm och till Göteborg samt jernvägen gifva något lif åt platsen. Utförsel sker af trävaror, bränvin, sill, tjära och andra ortens alster; sjöfarten, som idkas med 23 egna fartyg om 5,787 tons drägtighet, är ganska vigtig; fisket är äfven att nämna. Industriella anläggningar äro spritfabrik, skeppsvarf, sillsalteri, tobaksfabriker, stenhuggeri, kalkbruk samt garfverier, färgerier och dylikt. Strömma bomullsspinneri och andra vigtiga fabriker ligga i Asarums sn nära staden. Allmänna inrättningar äro jernvägsstation, postkontor, telegrafstation, tullkammare, sjömanshus, två bankkontor, sparbank, vidare allmänt läroverk, navigationsskola och andra läroanstalter, deribland Kristinebergs folkhögskola strax utom staden. Två halfveckotidningar utgifvas. För öfrigt är att nämna teater, hotel och andra värdhus samt gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas till Trensum 0,8 mil, Hästaryd 0,9, Hokadal 1,4 och Möllegården 1,4 mil. 2 bönehus finnas. Stadsförslgn bildar ett regalt pastorat af 3 kl. i Lunds stift. Utanför den förträffliga hamnen ligger på en holme det nu öfvergifna fästet Karlsten. Inåt landet äro omgifningarne, särskildt Asarumsdalen, vackra. En liten helsobrunn märkes på ö. sidan. Staden eger i Asarums sn; Munkahus, Hunnemara samt delar af Sternö och Tubbaryd, tills. tax. 214,600 kr.

KOD: 0461082