C-län, Lena sn, Vattholma

Uppgift från Geografiskt statistiskt handlexikon Rosenberg 1882:

Lena i Upsala län. Sn i Norunda och Rasbo hd kring Fyrisån, som här upptager Vendelsån. En frånskild nordlig del når upp till Dannemorasjön. Jernvägen Upsala-Gefle löper genom sn och har station vid Vattholma, som äfven är post- och telegraf- samt skjutsstation. 0,600 qv.-mil eller 13,678 tnld, 68 3/8 mtl, 1,465 inv., 899,900 kr. fastighetsvärde (Rasbo-delen 3,384 tnld, 14 mtl, 159,600 kr. fast.-v.) Vid åarne är marken odlad, men för öfrigt finnas vidsträckta skogsmarker: ytan är i allmänhet jemn. Utom jordbruk idkas grufdrift och bruksrörelse, det senare vid det betydliga Vattholma, under hvilket öfver 21 mtl lyda: Upsala akademi eger 7 7/8 mtl. Sn utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala stift.